A Kapisztrán Szent János templom története

A budai ostrom idején tönkrement a Veronika kápolna. A háború után az Áldás utcai iskola tornatermét használták ünnepnaponként istentiszteleti célokra.

A Tövis utcai templom építésének gondolata 1948 januárjában merült fel. P. Gábris Grácián plébános atya fejében. Ekkor értesítette hivatalosan a Főváros a Plébániát, hogy az "Áldás utcai Általános Iskola" tornatermében megszüntette a vasárnapi misézést. Ekkor P. Gábris Grácián plébános atya munkatársai telek vásárlása után nézték. Találtak egy szép telket a Tövis utca sarkán, amely Herczeg Ferenc íróé volt. Az író kijelentette, hogy privátnak nem adja el, de az Egyháznak szívesen eladja, négyszögölenként 80 Ft-ért. Mikor megjelentek nála az egyházközség küldöttei és megtudta, hogy templomot akarnak építeni telkén, akkor kijelentette, még olcsóbban adja, négyszögölenként 60 Ft-ért.

Grácián atya hamarosan talált mérnököt, - Say- Halász Antal építészmérnököt - aki elkészítette az új templom tervezetét. A kivitelezést Abos Brúnó építészmérnök vállalta.

1948. szeptember 9-én megtartották az első kapavágást és október 10-én P. Gábris Grácián plébános atya végezte el az alapkő megáldását és elhelyezését. Gyorsan haladt a templom építése. A templom téglából épült, tetőszerkezete vasbeton. Érdekessége, hogy a világítást, mint a modern gyárépületek a vízszintes helyzetű mennyezeten keresztül kapja felette levő oldalvilágításból. Stílusa: 3 álhajós bazilika stílus modern kivitelezésben.

A templomot 1949. július 10-én szentelte fel P. Schrotty Pál delegatus generalis atya.

1950-ben már gondolhattak a templombelső díszítésére, a freskók elkészítésére. P. Gábris Grácián plébános maga köré gyűjtötte a "Római Iskola" festőművészeit. Pályázatot hirdetett az egyes képek alkotására. A pályázatok elbírálása után 7 művészt tartottak alkalmasnak a templom freskói elkészítésére.

A freskókat az alábbiak készítették el:

Főoltárt: Kapisztrán Szent Jánost: Kontuly Béla
Jobb oldalit: Szűzanya Szeplőtelen Szívét: Szilágyi János
Vele szemben levőt  Szent Antalt: Heinz Henrik:
Jobb oldali középsőt Szent Ferencet: Molnár C. Pál
Vele szemben levőt: Szent Paszkált: Istókovits Kálmán
Jobb oldali hátsót: Szent Margitot, Szent Kingát és Jolánt:  Pleidell János
Vele szemben levőt:  Szent Erzsébetet: Jeges Ernő
Kórus mellvédjét: Kapisztrán Szent János életét ábrázoló szekkót:  Jeges Ernő:

A szobrokat az alábbiak készítették:

Jobb oldalit: Jó Pásztort:  Kákonyi István
Vele szemben levőt: Szent Józsefet: Metky Ödön
Jobb oldali középsőt: Kortonai Szent Margitot: Buza Barna
Vele szemben levőt: Szent Zitát: Győri Dezső
Jobb oldali hátsót: Szent X. Pius pápát: Boldogfai Farkas Sándor
Vele szemben levőt: Fluesi Szent Miklóst: Jálics Ernő

A keresztutat cseresznyefából Metky Ödön készítette.

A mennyezet üvegfestményét (a hét tizedes ferences rózsafüzér titkai alapján) Kontuly Béláné (Fuchs Hajnalka) tervezte. Horváth Kázmér és Német Lajos kivitelezte.

P. Jenei Jenő atya elkészíttette Jálics Ernő művésszel a nagyméretű (nagypénteki) keresztet és a feltámadt Krisztus szobrát.

Kívülről, a templom homlokzatán - a nándorfehérvári győzelemre emlékeztető vasból készült harangdíszítést, Szentkirályi István tervei szerint, Palásthy Lajos kivitelezte.

A két kórustartó alumínium oszlopot, amelynek egyikén a ferences férfiszentek a másikon a ferences nőszentek domborműve van és az ezeket összekötő szép művészi vasrácsot Buza Barna tervezte, és Palásthy Lajos műlakatos kivitelezte.

A templom padjai is Jenő atya templomigazgatósága idején készültek el 1961-ben.

A támfal megépítése P. Dr. Tátrai Gyula atyára várt. 1963-ban építette meg a három méter magas támfalat pilisborosjenői kőből. A ciklopos tám-falon három följárat van.

A templom épületét gondosan ápolt kert veszi körül, kovácsolt művészi vaskerítéssel.

1965-ben készült el a multiplex orgona. Tervezője: Szalai Lajos orgonaművész, kivitelezője: Erdős József és Gonda Nándor orgonaépítők voltak.

1966-ban Schwartz Eggenhoffer Artúr, az Esztergomi egyházmegye apostoli kormányzója a templomot a zsinati határozatok végrehajtására mintatemplommá nevezte ki.

1967-ben Gyula atya vezette be a templom elektromos fűtését.

1972-ben készült el a bejárati előtér a vasajtókkal és hirdető táblákkal.

1973-ban Kákonyi István művész tervei alapján alakíttatta ki Gyula atya a liturgikus teret, a szentélyben. A főoltár helyén áll most a pastofórium, a szentély régi bejáratánál középen a szembe miséző oltár fehér bolgár vracha mészkőből készítve. A szentély vörös márvány burkolatot ka-pott.

Már 1949. október 18-án letették ünnepélyesen a rendház alapkövét. A falakat embermagasságig fel is húzták: 1950-ben azonban leállították. Később a már felhúzott falakat az alapokig lebontatták.

A rendszerváltozás után Dr. Frajka Félix lett a templomigazgató. Nagy lendülettel kezdett hozzá mindannak a megvalósításához, ami a diktatúra éveiben tilos és ezért lehetetlen volt. Első teendőjének tekintette a rendház Harsányi István építészmérnök, a Ferences Rendtartomány építészének tervei szerinti fölépítését. A háromszintes rendházban az atyák szobái és egyéb kiszolgáló helyiségei mellett hittanterem is van. Az új rendházat 1993. október
23-án P. Hegedűs Kolos tartományfőnök áldotta meg.

1994. április 14-től a hívők örömére ismét világíthatóvá vált a templom csúcsán elhelyezett kereszt. Most már nemcsak a kereszt neonfénye, hanem a gúla élei is fénylenek az éjszakában.

Ugyanebben az évben, a búcsú alkalmából újabb kinccsel gazdagodott templomunk. Félix atya három harangot öntetett Gombos Lajos harangöntő mester őrbottyáni műhelyében. A harangokat Mocsai Gábor kanonok, esperes áldotta meg. A szertartáson olyan sokan voltak, hogy az ünneplő híveket a templom nem tudta befogadni.
A főcelebráns, Mocsai Gábor szentbeszédében megemlékezett a templomról, Kapisztrán Szent Jánosról, a Szent Ferenc Rend apostoli munkájáról, a harangok figyelmeztető szaváról, valamint nemzeti ünnepünkről.

A három harang elnevezése: Assisi Szent Ferenc, melynek felirata Szent Ferenc-harang himnuszából: „Ha dől Isten háza, tartsd erős vállal”; tömege 648 kg, hangja g. A Kapisztrán Szent János- harang felirata a Nándorfehérvári oratóriumból: „Hát ne félj, és ne aggódj árva had, van néked vezéred, Jézus az”; tömege 318 kg, hangja h. A harmadik a Mindszenty-harang, felirata pedig: „Állok Istenért, hazáért, mert ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább népem szolgálata”; tömege 202 kg. Hangja d.

Templomunk szépítése tovább folytatódott. Az első teljes külső tata-rozása és festése 1995-ben történt meg, a belső felújítása és a szobrok restaurálása 1996-ban, a freskóké és üvegképeké pedig 1999-ben.

1998. október 23-án megszólalt a templom új orgonája, amelyet a Budavári Attila vezette Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra készített. Az új hangszer korszerű, klasszikus hangzású. A különböző anyagú és méretű hangfekvésű, hangszínű sípok sorai külön-külön, vagy egymással keveredve képezik a különféle hangszíneket, összességükben pedig az orgona impozáns tömör és fényes hangzását. A 22 regiszterbe 200 fasípot, 1120 fémsípot és 146 nyelvsípot építettek be, tehát összesen 1466 sípja van az új orgonának. A hangszer diszpozícióját Kárpáti József orgonaművész-tanár tervezte, aki a hangszer megáldása után rövid hangversenyt is adott Bach, Walther, Liszt és César Frank műveiből.

A templom az ötvenéves jubileumra kívülről és belülről teljesen meg-újult és folyamatosan is szépül. Restaurálták a freskókat, szobrokat és a Kontuly Béláné által készített hét üvegképet.

A templomkert új masszív kerítést kapott. 2000-ben történ a templom palatetőjének piros cserepesre történő lecserélése, csatornák rézcsatornákkal való kicserélése.

Erre az alkalomra készült el Borsódy László és Urbán Teréz keramikusművészek Szent Ferenc és a természet c. színes domborműve arany mozaik háttérrel, melyet a Törökvész úti támfal és kerítés fülkéjében helyeztek el. A művészi alkotást 1999. október 23-án a 10 órai szentmisén Spányi Antal püspök, általános helynök áldotta meg. Ez a dombormű és este a templomtorony kivilágított keresztje, nappal pedig a kovácsoltvas művészi templomkerítés felirata mindannyiunkat figyelmeztet: „Keressétek az Istent, hogy éljetek!”

2001-ben történt a templomkerítés kicserélése masszív, betonalapú kerítéssel, támfaltisztítás, terasz gyöngykavics betonnal való borítása. Elekt-romos énekkijelzőt kapott a templom. A megszépült templomot dr. Beér Miklós püspök úr áldotta meg a templombúcsú ünnepén.

2002-ben készült el Pálos Anna művésznő, Füri Judit és Gonzáles Gábor üvegfreskó-művészek hatalmas méretű üvegfreskója az orgona két síp-szekrénye között. Templombúcsú ünnepén Dr. Veres András püspök úr áldotta meg 2003-ban került sor templom világításának korszerűsítésére.

2004-ben oldottuk meg a modern technika segítségével a templom szellőztetését.
2005-ben, a templom előtti teret térkővel borítattuk teljes egészében kicseréltük a templom körül járdát és vízelvezetőket.

2006-ban a templom lépcsőfeljáróját márványlappal burkoltattuk. Új gyóntatószék készült. Templomon kívüli körmeneti erősítőket szereztünk be és szereltettünk fel.

2007 óta a templomfűtése, meghagyva a villannyal történő fűtés lehetőségét is, gázfűtés bevezetésével, gázzal történik.

2008-ban a templom hőszigetelésének a javítása érdekében, lecserélődtek a korszerűtlen nyílászáró szerkezetek 16 db új hang és hőszigetelő ab-lakkal és új bejárati ajtókkal.

A Templomigazgatóság kérelmezésére, 2009-ben a Budapest Galéria restauráltatta az Áldás és Eszter utca kereszteződésénél lévő kőkeresztet. A kereszt díszkivilágítást kapott, s a körülötte lévő teret is parkosította a templom.

Ugyanezen évben a templom teljes padlózata márványburkolatot kapott.

2010-ben korszerű, modern, számítógépes elektronikus énekkivetítővel gazdagodott a templom. Ugyancsak 2010-ben díszkivilágítást kapott a templom.

 

(F. F.)